17 november 2016

Privacyverklaring

Via de website van Solutions for Business worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solutions for Business acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Solutions for Business is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met wel doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan ons bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wpb. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die website als particulier gebruiken.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of onze diensten. Uw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en de afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

  • emailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

  • per email

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om u een overzicht te geven van de producten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website vragen wij u om de volgende gegevens:

  • uw NAW gegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw emailadres
  • uw geboortedatum

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verwerken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook persoonlijke gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dit noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.